Jan Jaśkiewicz (1905 - 1981)

Stanisław Kuś

Jan Jaśkiewicz

Zasłużony wychowawca kilku pokoleń opatowian. Urodził się 18 stycznia 1905 r. w Michałowie II, gmina Opatówek. Po ukończeniu w 1921 r. Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Opatówku oraz Seminarium Nauczycielskiego w Liskowie podejmuje w 1925 r. prace w umiłowanym przez siebie zawodzie nauczycielskim w Burzeninie, w dzisiejszym woj. sieradzkim. W czasie okupacji działalności pedagogicznej nie przerywa. Przez trzy lata, od roku 1940-1942, prowadzi nauczanie tajne.

Długoletni, trwający ponad 36 lat okres pracy i pobyt w Opatówku, datuje się od 17 kwietnia 1945 r. Z tym dniem obejmuje w Opatówku stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej, którą z niewielką przerwą na studia pedagogiczne, kieruje aż do 22 czerwca 1969 r. Studia w Toruniu kończy w roku 1950. W szkole uczy młodzieży biologii i geografii.

W pierwszych latach po wyzwoleniu, niezależnie od wykonywania niełatwych obowiązków kierownika szkoły, kształci dorosłych oraz młodzież "przerośniętą", której wojna uniemożliwiła normalną naukę na tzw. Kursach niższych, średnich i wyższych. Dużym wysiłkiem i zaangażowaniem włączył się w nurt trudnej pracy nad likwidacją analfabetyzmu w gminie. Dzieło to doprowadził do końca dając wielu ludziom możliwość korzystania z tego, co w książkach i słowie pisanym tak mądrze zawarto.

Zaangażowany w sprawy i problemy rodzimej oświaty kieruje rozpoczętą w 1948 r. budową nowej szkoły w Opatówku oraz inicjuje i nadzoruje podobne budowy szkół w miejscowościach: Cienia I, Michałów II oraz Tłokinia Wielka.

W późniejszym okresie podejmuje jeszcze trud, zakończony również powodzeniem, budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.

Tworzył podwaliny pod obecną bazę oświaty rolniczej w gminie kierując, w latach 1958-1967, Szkołą Przysposobienia Rolniczego w Opatówku.

Poza pracą pedagogiczną oraz związaną z kierowaniem szkołą pełnił również szereg funkcji społecznych w oświacie. W latach 1945-1960 jest prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w latach 1960-1969 pełnił funkcję wiceprezesa ds. szkoleniowo-pedagogicznych w tym związku. Pamiętamy go również jako opiekuna społecznego i kuratora dla nieletnich. Był czynnym i zaangażowanym działaczem ówczesnej Gminnej Rady Narodowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnej Spółdzielni oraz innych organizacji.

Starsze pokolenie opatowian pamięta inicjowane przez Niego, między innymi, takie przedsięwzięcia jak: sadzenie lasu, sadzenie drzew zdobiących place i ulice Opatówka oraz budowę drogi Opatówek-Brzeziny. Znajdował także czas na działalność polityczną.

Był autorem do dziś zachowanej Kroniki XXX-lecia Opatówka, którą ówczesne władze administracyjne uhonorowały VI miejscem w Konkursie Krajowym.

Praca, którą tak bardzo cenił, była podstawą uhonorowania Go wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dla szerokiej rzeszy swych wychowanków pozostał symbolem pracowitości oraz sumienności, dla wielu niedoścignionym wzorem godnym naśladowania. Był wielkim wychowawcą i wspaniałym nauczycielem, postacią o niepodważalnym autorytecie.


"Opatowianin" - marzec 1991Data utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2021-04-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony