Statut Towarzystwa Przyjaciół Opatówka

· TPO ·

 

I. Postanowienia ogólne

 

& 1

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób zainteresowanych działaniem na rzecz miejscowości i gminy Opatówek, ich rozwoju oraz upowszechniania dorobku we wszystkich dziedzinach życia.

 

& 2

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Opatówka” i jest zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

 

& 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar gminy Opatówek.

2.    Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Opatówek.

 

& 4

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Do prowadzenia swych spraw towarzystwo może zatrudnić pracowników.

& 5

Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony.

 

& 6

Towarzystwo używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

 

II. Cele i środki działania

& 7

Towarzystwo ma na celu szeroko pojętą działalność na rzecz rozwoju miejscowości i gminy Opatówek oraz upowszechnianie jego dorobki.

 

& 8

W celu realizacji swoich zadań towarzystwo powinno w szczególności:

1. Popularyzować dorobek historyczny i materialny miejscowości i gminy.

2. Integrować mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miejscowości i gminy.

3. Inicjować czyny społeczne na rzecz miejscowości i gminy.

4. Nawiązać i utrzymywać kontakty z osobami mieszkającymi poza Opatówkiem a  związanymi z tą miejscowością i gminą urodzeniem bądź sympatią.

5. Pozyskiwać i pomnażać środki materialne służące tym celom.

 

& 9

Realizując swoje cele Towarzystwo będzie w szczególności:

1. Zrzeszać osoby fizyczne solidaryzujące się z programem Towarzystwa.

2. Tworzyć zespoły, komisje i sekcje problemowe.

3. Współdziałać z samorządem oraz organami państwa a także organizacjami społeczno-politycznymi.

4. Współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny miejscowości i gminy.

5. Prowadzić działania popularyzujące osiągnięcia Opatówka i jego zasłużonych mieszkańców.

6. Dokumentować przeszłość i współczesność miejscowości i gminy.

7. Prowadzić działalność wydawniczą.

8. Organizować i współorganizować imprezy popularno-naukowe, kulturalne i rozrywkowe.

9. Fundować nagrody działaczom oraz laureatom organizowanych imprez.

10. Prowadzić działalność gospodarczą.III. Członkowie, ich prawa i obowiązki


& 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- zwyczajnych,
- honorowych,
- wspierających.


& 11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa.


& 12

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Brać udział  w zebraniach Towarzystwa, wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Towarzystwa.

3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

4. Korzystać z urządzeń Towarzystwa, ulg i udogodnień zapewnianych przez władze Towarzystwa.

5. Posiadać legitymację Towarzystwa.


& 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla miejscowości i gminy Opatówek lub dla rozwoju Towarzystwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie za zgodą osoby uhonorowanej.


& 14

1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

2. Członek honorowy ma prawo nie płacić składek członkowskich.


& 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa i wyrażająca gotowość udzielania mu merytorycznej i materialnej pomocy.

2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Towarzystwa.


  & 16

Członek wspierający ma prawo:

1. Brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Towarzystwa  lub zespoły problemowe.

2.  Brać udział we wszelkich przejawach działalności Towarzystwa.

3. Członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

 

& 17

Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwal władz Towarzystwa.

2. Realizować cele Towarzystwa.

3. Brać udział w pracach Towarzystwa.

4. Regularnie płacić składki członkowskie.

5. Przyczyniać się do powiększenia duchowego i materialnego dorobku Towarzystwa.

 

& 18

Utrata członkostwa następuje przez:

1. Wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone Zarządowi; zgłoszenie nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich.

2. Skreślenie z listy członków w skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres jednego roku – mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

3. Wykluczenie z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

 

& 19

Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Towarzystwa.IV. Składki członkowskie

 

& 20

Wysokość składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających oraz terminy ich płatności ustala Walne Zgromadzenie.

 

& 21

Władzami Towarzystwa są:
1.    Walne Zebranie,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna,
4.    Sąd Koleżeński.


&. 22

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

2. Władze Towarzystwa wymienione w & 21 punkty 2-4 wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzenie wyborów w głosowaniu jawnym.

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią we funkcje honorowo, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu.

 

Walne Zebranie Towarzystwa

 

& 23

Walne Zebranie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

& 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie programu działania Towarzystwa.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór Prezesa Towarzystwa i na jego wniosek zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

5. Wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Towarzystwa.

7. Podejmowanie uchwał o mianie Statutu Towarzystwa lub rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

8. Nadawanie godności członka honorowego.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności.

10. Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu lub wymagających – z uwagi na szczególną ważność - przejawu woli całego Towarzystwa.


& 25

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi - z głosem stanowiącym.

2. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.


& 26

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu Towarzystwa.

2. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Towarzystwa. W razie braku tej liczby w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie będzie ważne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków.


& 27

1. Walne Zebranie odbywa się raz na 4 lata po upływie kadencji władz Towarzystwa.

2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa

3. Zarząd Towarzystwa zwołuje Walne Zebranie co najmniej na 2 tygodnie przed oznaczonym terminem jego odbycia.


& 28

Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.


& 29

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:

- z inicjatywy Zarządu Towarzystwa,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa – nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebranie powinien określić porządek obrad.

 

Zarząd Towarzystwa

& 30

Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.


& 31

1. Zarząd składa się z 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd ma prawo kooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Towarzystwa.


& 32

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3. Do ważności Uchwał wymagana jest obecność co najmniej 5 członków Zarządu, w tym  prezesa lub jednego z wiceprezesów.


& 33

Do zakresu działalności Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:

1. Urzeczywistnianie statutowych celów Towarzystwa.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

3. Kierowanie działalnością Towarzystwa.

4. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

5. W zależności od potrzeb tworzenia zespołów, komisji i sekcji problemowych

6. Uchwalanie regulaminów szczegółowych dotyczących działalności Towarzystwa.

7. Przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetów Towarzystwa oraz kierowanie ich realizacją.

8. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.

9. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.

10. Powołanie w miarę potrzeb Biura Towarzystwa i określenie jego struktury.

11. Zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu.

12. Przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych.

13. Występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi oraz nagrodami.

14. Zwoływanie Walnego Zebrania.

15. Wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Towarzystwa.

 

Komisja Rewizyjna

& 34

1. Komisja rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo kooptować do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu komisji wybranej przez Walne Zebranie Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna wybiera swego przewodniczącego spośród jej członków.


& 35

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.


& 36

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Towarzystwa. Do jej kompetencji należy:

1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej, pod względem rzetelności, celowości i gospodarności.

2. Składanie Zarządowi Towarzystwa uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli.

3.    Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Towarzystwa oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.

4.    Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa.

& 37

Komisja Rewizyjna w wyniku stwierdzonych uchybień w pracy Zarządu lub Biura Towarzystwa, a w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów Statutu Towarzystwa, uchwal władz Towarzystwa lub zasad prawidłowej gospodarki, ma obowiązek zawiadomić o nich Zarząd Towarzystwa. W innych przypadkach Komisja Rewizyjna może występować z zaleceniami pokontrolnymi, przy czym może wyznaczyć termin, w którym władze Towarzystwa są obowiązane udzielić wyjaśnień.

 

& 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.

 

Sąd koleżeński

& 39

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Towarzystwa.

2. Sąd koleżeński ma prawo kooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Sądu wybranego przez Walne Zebranie Towarzystwa.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego składu przewodniczącego.


& 40

1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

2. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.


& 41

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego  należy:

1. Rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy członkami Towarzystwa.

2. Wypowiadanie się co do oceny postępowania członków, niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub sprzecznego z założeniami Statutu, podstawowych uchwał i zarządzeń oraz nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej.


& 42

1. Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy wydaje orzeczenie, w którym może uwolnić członka od stawianych zarzutów albo orzekając o winie:
- udzielić członkowi upomnienia lub nagany,
- zawiesić w prawach członkowskich na okres 2 lat,
- wykluczyć z Towarzystwa.

2. Kara określona w punkcie ostatnim musi być zatwierdzona przez Zarząd. Od postanowień Zarządu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania.

 

V. Majątek i Fundusze Towarzystwa

& 43

Majątek Towarzystwa składa się z :
1.  Majątku nieruchomego i ruchomego,
2. Funduszów.

 

& 44

Fundusze Towarzystwa składają się z:
1.    Składek członkowskich,
2.    Dochodów i majątku nieruchomego i ruchomego,
3.    Dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
4.    Ofiarności publicznej,
5.    Dochodów z działalności gospodarczej,
6.    Innych dochodów.

 

& 45

1. Działalność gospodarcza, o której mowa w & 44 punkt 5 prowadzona jest według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


& 46

1. Oświadczenia i akty prawne Towarzystwa podpisują łącznie prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz.

2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje prezes lub jeden z wiceprezesów oraz skarbnik, względnie osoby przez nie upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

& 47

1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu  wymaga uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa i przyjęcia przez władzę rejestrującą.

2. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa o zmianach Statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


& 48

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa podjętej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.Opatówek, dnia 14 kwietnia 1990 r.Data utworzenia: 2010-11-29
Data aktualizacji: 2010-11-29

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony