Młyny


Przywilej na młyn w osadzie Cienia

Michałów i Cienia w XIV w. - 1359 r.

Patron Trybunału Kaliskiego Bille Karol Emilian. Wypis urzędowy z dowodów księgi wieczystej dóbr ziemskich Cienia w powiecie kaliskim i województwie tymże położonych.

W imię Pana Amen.
Aby dzieła i uczynki śmiertelnych nie nikczemniały i nikły, potrzebne jest aby przywilejów, przełożeństw i świadectw poświadczeniem w pamięć wiekuistą zamienione były, dlaczego tak na teraźniejszy i przyszły wiek uznano potrzebę.

My więc Kazimierz z Bożej Łaski Król Polski:
Ziem Krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej, Pomorskiej Pan i Dziedzic z ostatecznego postanowienia i wspólnej porady z Baronami Waszemi przemianę dóbr Naszych Królewskich w Wielebnym w Bogu Ojcu Panem Jarosławem ( Skotnickim przyp. Jan Tomaszewski ) z Boskiej Opatrzności Świętego Gnieźnieńskiego Kościoła Arcybiskupem, postanowiliśmy w ten sposób, że dziedzictwa do Prelatury Gnieźnieńskiej niżej położone, jako to Chroślin i Królenicze w Ziemiach Krakowskeij i Sandomierskiej blisko Wiślicy z dziesięcinami ich, jako też Czarnków przy Koninie w Ziemi Polskiej z dziesięciną z daninami i prowentami do tych dziedzictw przynależącymi się jako w swoich ograniczeniach okolnie są odłączone.

Dla nas i Królestwa naszego w sposób i w imieniu zamiany odebrane, zatwierdzone i wieczyście wcielone Panu Jarosławowi Arcybiskupowi i Kościołowi Gnieźnieńskiemu własności nasze Czenia (Cienia - przyp. J.T.) i Michałów blisko Kalisza leżące, ze wszystkimi użytkami, daninami, borami i wszelkimi prowentami do tych własności przynależącymi się podług ich rozległości i z całym prawem i państwem jako sami posiadaliśmy, nie dla nas zgoła w tychże zachowując nadaliśmy, udzieliliśmy, przypisaliśmy i wcieliliśmy i darowaliśmy niniejszym prawem własności na wieczność w posiadanie, darowanie, sprzedanie, zarządzanie i podług jego samego Jarosława Arcybiskupa i jego sukcesorów Kościoła Gnieźnieńskiego woli zamienianie. Nadto rzeczonemu Panu Arcybiskupowi i wszystkim jego zastępcom Kościoła Gnieźnieńskiego młyn w Kwieczyszowie, niegdy wielebny Panien w Strzelnie, któren w sposobie sprzedaży przyzwoicie od nich odpadł wieczyście i dziedzicznie w posiadanie zatwierdzamy. Tymże wielebnym Panom, o tenże młyn milczenie wieczyste nakazujące.

Nadto z łaski naszej szczególnej narzeczonemu Panu Jarosławowi Arcybiskupowi dozwoliliśmy i dozwalamy niniejszym okupić i przysposobić i dozwalamy rzeczone Czenia (Cienia) i Michałów i inne wszystkie zapowiedziane pieniądze czterysta grzywien przez tegoż Pana Arcybiskupa okupić miane, mają być wolne i zupełnie wyzwolone od wszystkich naszych opłat królewskich, to jest: od wieprza, krowy, wołu poralnego od stanu stróży, od przewód prac i wszelkich innych zbieranin uciążeń i przeciążeń tak ogólnych jako szczególnych bądź pod jakimkolwiek nazwiskiem polskim rozumieć się mianych, dla których świadectwo wyrazistego i zupełnego niniejsze listy wydać postanowiliśmy naszej wielkiej pieczęci twierdzą oznaczone.

Dan i działo się w Brześciu (Kujawskim - przyp. J.T.) we wtorek blisko po oktawie oczyszczenia Świętej Marii Panny Chwalebnej roku pańskiego tysięcznego trzechsetnego pięćdziesiątego dziewiątego (13 lutego przyp. - J.T.) w obecności tych świadków, darzbóg Płockiego Alberta Kujawskiego, Jana Łęczyckiego, Wojewodów, Paszkona Gnieźnieńskiego Chleda Sierackiego Wyrzbenthy Starosty Polskiego i innych wielu wiary godnych.
Dano przez ręce Pana Floriana Kanclerza Łęczyckiego.
Pisano ręką Przybysława Kanonika Gnieźnieńskiego i Proboszcza Sandomierskiego Kościołów z Księgi Przywilejów w Archiwum Przewielebnej Kapituły Metropolitarnej Gnieźnieńskiej znajdującej się wypisano (miejsce pieczęci)
(podpisano) Franciszek Salezy Woliński z świętej apostolskiej powagi et. Aktów przewielebnej Kapituły Metropolitarnej Gnieźnieńskiej pisarz przysięgły ręką własną.
Zgodność niniejszego wypisu z kopią do ksiąg hipotecznych dóbr Cieni i Michałowa dawno Rządu Pruskiego pod lit. A na stemplu ceny sześć phenigów spisana i podana wyciśnianiu urzędowej pieczęci zaświadcza.
Kalisz dnia siedemnastego marca tysięcznego ośmsetnego trzydziestego pierwszego roku.
Rejent Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego - F. Bajer
Za zgodność z okazanym mi wypisem wierzytelnym na stemplu groszy piętnaście napisanym zaświadczam. Kalisz dnia 4/16 maja 1836 r. pisarz Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego - Antoni Korzeniewski.
Zgodność niniejszego wypisu urzędowego z swym wpisem wierzytelności na stemplu groszy dziesięć pisanych, przy dowodach księgi wieczystej dóbr ziemskich Cienia pod nr 40 się znajdujących zaświadczam.
Kalisz dnia czternastego/dwudziestego szóstego maja tysiąc ośmset trzydziestego szóstego roku.
Pisarz Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego - A. Korzeniewski.


Przepisał i tłumaczenie treści dokumentu, którego oryginał znajduje się w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Jan Tomaszewski
Warszawa, dn.15 lutego 1996 r.

"Opatowianin", wrzesień 1996

 

Przywilej na młyn w osadzie Cienia k/Kalisza - 1688 r.

Michał z Bożego miłosierdzia Świętego Rzymskiego Kościoła Kapłan Kardynał Radziejowski Arcybiskup Gnieźnieński z Przełożenia urodzony Prymas y pierwszy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Książę, Pro-Kanclerz Królestwa. Oznajmiamy niniejszymi Listami Naszemi do kogo należy, lub na przyszłość jakożkolwiek należeć miało wszystkim y szczególnym. Że My zarekommendowanego mając w sztuce młynarskiej biegłego, uczciwego Jakuba Cieńskiego młynarza Wsi Cienia, y tamże Młyn znajdujący się do lepszego stanu przyprowadzić pragnąc, postanowiliśmy, ażeby Temuż sposobem przywileju nasz Młyn w teyże Wsi Cieni nadać i zapisać. Dlaczego obecnemi Listami naszemi dajemy i zapisujemy owemuż i Jego prawej Małżonce Zofii i Ich Sukcesorom prawdziwym, zwszystkiemi rzeczonego Młyna Budynkami, Przybudynkami, Rolami, Łąkami, Polami, Ogrodami, Pastwiskami y wszelkimi Nieużytkami y przyległościami zdawna do tego należącemi, do trzymania i posiadania pod temikondycyami aby corocznie 40 korcy żyta miary kaliskiej wydawać do zamku naszego Opatowskiego i ztegoż dworu wieprzy upaść, lub na miejsce tych Dwadzieścia złotych płacić i za Dziesięcinę pięć grzywien zwyczaynych oddawać, także do Zamku Opatowskiego w każdym tygodniu po dwa dni robociznę płacić obowiązani mają być obowiązaniem od innych zaś ciężarów i Danin powiedzianych małżonków y ich prawych sukcesorów wolnemi czyniemy. Zapewniamy zaś za Nas, i Jaśnie Oświeconych Następców Naszych, że rzeczonego Młynarza y Jego Następców od użytku y spokoyney Possesyi tegoż Młyna nienaruszoney, ani Nasi Następcy niewzruszą, oprócz z przyczyn Desolacyi albo nieużyteczności dla nieumiejętności Possesorów Młyna tegoż nastąpić mogących. Przy zachowaniu we wszystkim Praw Naszych i Kościoła. Dla wiarygodności obecne Listy Ręką Naszą podpisane, pieczęcią Naszą rozkazaliśmy. Dano w Zamku Naszym Łowickim dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Września Roku Pańskiego Tysięcznego Sześćsetnego Ośmdziesiątego Ósmego.
(podpisano)
M. Kardynał Arcybiskup Gnieźnieński ręką własną. Stanisław Boglewski Kanonik Włocławski z swej Wielebności Kanclerz. Roku Pańskiego Tysięcznego Siedemsetnego Sześdziesiątego Drugiego dnia Piątkowego dziewiętnastego Miesiąca Lutego do Ksiąg Konsystorza Kaliskiego podano przyjęto i wpisano.
(podpisano)
Marcin Siemiński Ksiąg Konsystorza Kaliskiego Pisarz ręką własną.

Zgodności niniejszego Wpisu z Oryginałem na Pergaminie do Księgi Hypoteczney w czasie regulacji Dóbr Cieni bez stępla złożonym przy wyciśnieniu Urzędowej Pieczęci zaświadczam z nadmienieniem iż dwie Laski - położone oznaczają niemożność wyczytania dla zbutwiałości.


Kalisz dnia 15 Maja 1829 r.
Rejent Kancelleryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego.
M.P. (podpisano) F. Bajer
In Fidem Mich. Kiedrowski L. Kiedrowski

Przepisał Jan Tomaszewski
Ur. w Osadzie Cienia Młyn 9.01.1928 r.
dano w Warszawie w dn. 10.02.11996 r.

"Opatowianin", październik 1996

 

Przywilej na młyn - 1778 r.

Roku Pańskiego Tysiącznego Siedemsetnego Siedemdziesiątego Ósmego dnia Poniedziałkowego dwudziestego drugiego Miesiąca Czerwca.
Do urzędu i Ksiąg obecnych Konsystorskich Kaliskich osobiście przyszedłszy Uczciwy Jakub y Jadwiga Ciemscy Młynarze z Cieni, jako też Franciszek y Regina Młynarze z Trojanowa przedni, dla wszelakiego lepszego końca y wypadku, przynieśli Urzędowi obecnemu do zaciągnienia y w Księgi niniejsze zapisane PRZYWILEY niżej wypisany; aby takowy do Ksiąg tychże przyjąć y zaaktykować dopraszali, co też otrzymali: którego przywileyu Osnowa od Słowa do Słowa jest takowa jak następuje: Ponieważ Młynarze z Ciemski i Trojanowski za różnych Posesorów rozmaicie na Sumę z Młynów byli obrachowani y znaczne kwoty do Zamku wypłacać przymuszeni zostawali, przez co nietylko sami z Osób, ale y Młyny, jako i inne gospodarskie zniszczone zostają budynki; aby więc do lepszego przyśli Stanu, mocą Kommijsu mi danego od Jaśnie Oświeconego Książęcia Jmci Ostrowskiego Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego. Postanawiam, że więcey nieobligowani Posługi, ani mliwa będą, jako Przywiley święty pamięci Jaśnie Oświeconego Radziejowskiego Arcy Biskupa opiewa, to jest: na Rok jeden, zaczynający się od Ś-go Jana w Roku da BÓG Tysięcznym Siedemsetnym Siedemdziesiątym ósmym, żyta Korcy nowey miary teraźniejszey Trzydzieści, Wieprzów dwa karmia, lub za karmienie Złotych dwadzieścia, Czynszu Złotych Ośm i pieszo dni dwa do Zamku odrabiać. Co do lepszey Wiary Ręką moją podpisuję.

Datum w Opatowskim Zamku, dwudziestego trzeciego Grudnia Tysięcznego Siedemsetnego Siedemdziesiątego Siódmego Roku. J. Suchecki Chorąży Sieradzki ręką własną. (miejsce pieczęci:) Po którego Przywileju jako wyżej w Księgi nastąpionym zaprowadzeniu Ci sami przynoszący Oryginał do Siebie odebrali i z odebranego Kancellarya y Jego Urząd kwitowali, w obecności mojey Marcina Siemieńskiego, Przeznaczonego Kościoła Kollegiaty Kaliskiej Kanonika Apostolskiego i Ksiąg Konsystorza Pisarza Aktyryusza z Ksiąg Konsystorza Kaliskiego wypisane, y pieczęcią tegoż Urzędu zatwierdzono i wydano dnia jedenstego kwietnia Tysiąc Ośmset Siedemnastego.
(podpisano) Bartłomi Trzęsowski Kanonik Kollegiaty y Konsystorza Kaliskiego Sędzia Surrogat ręką własną (:miejsce pieczęci:)
Zgodność niniejszego Wpisu z Kopią wierzytelną w Księdze Wieczystey Dóbr Cieni i Michałowa znajdujący się, na Stęplu Ceny groszy 10 odpisana przez Surrogatora Kanonika Kaliskiego poświadczona, przy wyciśnieniu Urzędowej Pieczęci, zaświadcza.
Kalisz, dnia 14 lipca 1829 roku


Rejent Kancelaryi Ziemiańskiey
Województwa Kaliskiego
(M.P.) (:podpisano:) F. Bajer
In Fidem Kiedrowski L. Kiedrowski

Kopia rękopisu z dnia 11.XII.1996 r.
przep. Jan Tomaszewski

"Opatowianin", listopad 1996


Młyn wodny w Cieni
Młyn wodny w Cieni

Dom młynarzy w Cieni
Dom młynarzy w Cieni


Przy cieńskim młynieData utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2009-09-23

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony