Informacje ogólne


Regulaminy


Regulamin Wypożyczalni
Regulamin Czytelni
Regulamin Imprez
Regulamin korzystania z Internetu
Regulamin monitoringu
Regulamin Wypożyczalni Filii w Rajsku
Regulamin Wypożyczalni Filii w Tłokini Wielkiej 

Regulamin Wypożyczalni
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku

 

Prawo i warunki korzystania z wypożyczalni

 
1.  Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy i powiatu.


2.  Czytelnicy spoza Powiatu Kaliskiego wpłacają kaucję w wysokości ceny rynkowej wypożyczonych książek. O terminie zwrotu książek i odbiorze kaucji należy powiadomić bibliotekę co najmniej trzy dni wcześniej.


3.    Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik powinien:
a) okazać dowód tożsamości; studenci dowód osobisty i legitymację studencką
b) złożyć podpis na karcie zobowiązania potwierdzając tym samym zapoznanie się z regulaminem  wypożyczalni  oraz  przestrzeganiem  zawartych  w  nim  zasad,
c) w imieniu osób niepełnoletnich podpis na karcie zobowiązania składają rodzice lub     opiekunowie prawni.


4.    Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji.


5.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czytelnik zostaje poinformowany o tym, że:
    a) Administratorem danych osobowych Czytelników jest Gminna  Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku z siedzibą w Opatówku, Plac Wolności 18
    b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku możliwy jest pod adresem e-mail: iodbiblioteka@opatowek.pl, lub korespondencyjnie: Gminna  Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek
    c) Dane osobowe Czytelników będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym  dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących  korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    d) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne.
    e) Dane są udostępniane Instytutowi Książki NIP: 676-22-53-464, REGON: 356 775 805 na potrzeby funkcjonowania systemu komputerowego MAK+ do obsługi Czytelników i zarządzania zbiorami bibliotecznymi.
    f) Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania Czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty upływu ważności karty.
    g) Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    h) Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


6. Czytelnik otrzymuje przy zapisie elektroniczną Kartę czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty może otrzymać kolejną kartę pod warunkiem uiszczenia kwoty 5 zł.


7. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek może być pobrana kaucja w wysokości równej co najmniej cenie rynkowej wypożyczonej książki.


8. Uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydziału Zamiejscowego w Opatówku zamieszkałych na stałe poza terenem Gminy Opatówek obowiązuje po zakończeniu nauki rozliczenie się z biblioteką na podstawie karty obiegowej.Wypożyczanie


1. Czytelnik powinien zgłaszać się z do biblioteki z elektroniczną Kartą czytelnika, która jest niezbędna przy dokonywaniu rejestracji wypożyczeń.


2. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 woluminów.


3. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni z wyjątkiem lektur, które wypożycza się na 2 tygodnie.


4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach bibliotekarzowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.


5. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być, na prośbę czytelnika, przedłużony pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.


6. Z książek stanowiących księgozbiór czytelni można korzystać na miejscu w bibliotece.


7. W wyjątkowym przypadku bibliotekarz może wypożyczyć książkę z czytelni, określając termin jej zwrotu.


8. Czytelnik, który nie dotrzyma terminu zwrotu książki z czytelni, nie może więcej wypożyczać książek z czytelni do domu.


9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książce, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów komputerowych i wydawnictw informacyjnych.


10. W razie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.


11. Biblioteka nie obsługuje czytelników nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.


12. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia, picia.


Przetrzymanie książek


1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin płaci karę w wysokości 10 gr. od każdej książki za każdy dzień przetrzymywania książki. Jeżeli czytelnik otrzyma upomnienie opłaca dodatkowo koszty jego przesyłki. Wysokość kary za każdy dzień przetrzymywania książki może ulec zmianie w związku z inflacją.


2. Biblioteka wysyła do czytelnika 3 upomnienia zwykłe i upomnienie ostateczne.


3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat karnych za przetrzymywanie książek biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.Zagubienie lub uszkodzenie książek
Poszanowanie książek i innych materiałów bibliotecznych


1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.


2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem.

3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książek dostrzeżonych braków     lub uszkodzeń.

4. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę zobowiązany jest ją odkupić.

5. W wyjątkowej sytuacji, gdy odkupienie tego samego tytułu jest nie możliwe, czytelnik uzgadnia inny tytuł książki z bibliotekarzem.

6. Czytelnik, który zgubił część dzieła wielotomowego powinien odkupić tę część. Jeżeli jest to niemożliwe -  całość dzieła.

 

Życzenia i zażalenia

 
1. Czytelnik może zgłaszać swoje życzenia i uwagi Dyrektorowi Biblioteki.


2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.


3. Od decyzji Dyrektora Biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek.


Opatówek, 18 maja 2018 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 4/2018  z dnia 18 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni w GBP im Braci Gillerów w Opatówku oraz Regulaminu Wypożyczalni w GBP im. Braci Gillerów w Opatówku w filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej

 


 

Regulamin Czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku


§ 1.


1. Ze zbiorów czytelni może korzystać każdy, kto przestrzega Regulaminu czytelni


2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.


3. Korzystanie z czytelni zostaje odnotowane przez bibliotekarza w zeszycie obecności.


4. W czytelni panuje cisza i obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.


5. Ze zbiorów czytelni nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.§ 2.


1.    W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.


2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.


3. Z czasopism można korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza.


4. Książki z księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism należy zamawiać u bibliotekarza.


5.  Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.


6. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.


7. Książkę w wyjątkowych wypadkach można wypożyczyć do domu.


8. Czytelnik może zamówić książkę, której nie ma w księgozbiorze. W miarę możliwości będzie ona sprowadzona z innej biblioteki. Koszty przesyłki książki ponosi czytelnik. Czytelnik może korzystać ze sprowadzonej książki wyłącznie w czytelni.


§ 3.


Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.


§ 4.


Na kopiowanie materiałów informacyjnych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.


§ 5.


Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie. Stopień uszkodzenia ocenia bibliotekarz.


§ 6.


Skargi i propozycje czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.


§ 7.


Czytelnik nie stosujący się do zasad wyłożonych w Regulaminie może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek.
 

Opatówek, 18 maja 2018 r.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni w GBP im Braci Gillerów w Opatówku oraz Regulaminu Wypożyczalni w GBP im. Braci Gillerów w Opatówku w filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej. 

Regulamin Imprez

 

I Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w  Opatówku zwaną dalej Organizatorem.

2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, konkursy, kursy, rajdy rowerowe, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalno – edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w  Opatówku.

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.II. Zgłoszenie uczestnictwa


1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

3. Liczba uczestników imprez może być ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

4. W trakcie imprezy zabrania się: korzystania z telefonów komórkowych, głośnego zachowania zakłócającego uczestniczenie w imprezie.

5. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników.III. Zmiany terminu imprezy


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i terminie imprezy lub jej całkowitego odwołania.

2. Informacja dotycząca odwołania lub zmiany terminu imprezy zamieszczana będzie na stronie internetowej Organizatora oraz przesłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika


1. Dane osobowe uczestników imprez są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 Organizator przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia imprezy, jednocześnie oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są przetwarzane w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem lub ubezpieczenia Uczestnika. Uczestnik imprezy zostaje powiadomiony o swoich prawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy imprez są o tym fakcie informowani tuż przed rozpoczęciem imprezy i ewentualnych czynności dokumentujących jej przebieg.

3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunki Uczestników imprez nie będą wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu ich użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych  dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.  


VI. Odpowiedzialność


1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora lub prowadzącego spotkanie wykładowcy/prelegenta.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 21 maja 2018 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Imprez w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
Regulamin korzystania z Internetu
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku

 Regulamin określa zasady korzystania z Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku 


1. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy użytkownicy GBP w Opatówku.

2. Osoby korzystające z Internetu są wpisywani do właściwego rejestru odwiedzin po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

4. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem  bibliotekarza.

5. Przy jednym komputerze może przebywać tylko 1 użytkownik.

6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą mogły korzystać z komputerów

7. Nie wolno wykorzystywać komputerów do przeglądania treści zakazanych przepisami prawa lub społecznie nieakceptowanych (pornograficznych, propagujących przemoc, ideologię faszystowską itp.).

8. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkownika oraz natychmiast przerwać sesję i odmówić dalszego dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.

9. Osoby użytkujące sprzęt komputerowy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze.

10. Nie wolno konfigurować przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

11. Zabrania się kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.

12. Użytkownicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać własnych plików na jego dysku. W przypadku pozostawienia przez użytkownika własnych plików na dysku zostaną one usunięte.

13. Istnieje możliwość zapisu danych na prywatny nośnik zewnętrzny użytkownika.

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane na sprzęcie komputerowym poprzez niewłaściwe korzystanie z niniejszego sprzętu.

15. W sytuacji oczekiwania na dostęp do komputera większej liczby użytkowników maksymalny czas korzystania z komputera będzie ograniczony do ½ godziny

16. Ze względów zdrowotnych dzieci do lat 15 mogą korzystać z komputera w bibliotece maksymalnie do 1 godziny dziennie.

17. Biblioteka nie oferuje możliwości wykonywania wydruków z Internetu.

18. Przy stanowiskach komputerowych nie należy spożywać posiłków i napojów.

19. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania z komputerów z dostępem do Internetu.

20. Od decyzji Dyrektora Biblioteki użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018 z dnia 22 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej im. braci Gillerów w Opatówku. 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w  Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, miejsca instalacji kamer na terenie budynku, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Infrastruktura Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku objęta monitoringiem wizyjnym:

- korytarz/hall wejściowy – 2 punkty kamer

- wypożyczalnia – 1 punkt kamery

- czytelnia – 1 punkt kamery

 

3. Celem monitoringu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz osób przebywających na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów  w Opatówku.
 • ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu;
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych na terenie biblioteki (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)
 • sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów  w Opatówku.

 

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). Przeglądanie materiału możliwe jest przez podanie określonej daty i godziny.

 

5. System monitoringu wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów  w Opatówku składa się z:

 • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku GBP w Opatówku oraz w obszarach wskazanych w pkt. 2 w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 • ikony programu na monitorach komputerów, pozwalające na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

 

6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi – wzór tabliczki informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

7. Pracownicy oraz interesanci są poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego.

 

8. Rejestrator znajduje się w pomieszczeniu Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

9. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają tylko upoważnione osoby.

 

10. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego kasują się automatycznie po upływie określonego czasu, na który wpływa wielkość zapisu.

 

11. W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe, poza obszarem przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniających poufność, integralność i rozliczalność tych danych. Umożliwia się przekazywanie, wgląd do zbiorów danych osobowych upoważnionym do tego służbom (Policja, Prokuratura, Sąd) na podstawie pisemnego wniosku kierownika danej jednostki. Dane ww. służbom przekazywane są na nośnikach zewnętrznych. Przekazywanie danych odbywa się tylko i wyłącznie poprzez osoby do tego uprawnione. Przekazanie danych zostaje udokumentowane poprzez sporządzenie notatki służbowej przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

12. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego nadawane są zgodnie z zakresem czynności służbowych. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

13. Loginem i hasłem zabezpieczony jest rejestrator nagrań z monitoringu wizyjnego. Dostęp do rejestratora nagrań posiada Dyrektor GBP w Opatówku. Hasło dostępu do rejestratorów jest zmieniane w przypadku takiej konieczności. O zmianie hasła decyduje Dyrektor jednostki. Hasła należy utrzymywać w tajemnicy również po upływie ich ważności.

 

14. Przed przystąpieniem do pracy z systemem monitoringu wizyjnego, użytkownik systemu zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń monitoringu oraz oględzin swojego stanowiska pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia, iż miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych, użytkownik systemu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora danych albo Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018  z dnia 17 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku

Monitoring 1


  Monitoring 2


Załącznik nr 1 do Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w  Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek: wzór tablicy informacyjnej.

 

 


 

 

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Filii Rajsku

 

Prawo i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy i powiatu.

 2. Czytelnicy spoza Powiatu Kaliskiego wpłacają kaucję w wysokości ceny rynkowej wypożyczonych książek. O terminie zwrotu książek i odbiorze kaucji należy powiadomić bibliotekę co najmniej trzy dni wcześniej.

 3. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik powinien:
  a) okazać dowód tożsamości; studenci dowód osobisty i legitymację studencką
  b) złożyć podpis na karcie zobowiązania potwierdzając tym samym zapoznanie się z regulaminem  wypożyczalni  oraz  przestrzeganiem  zawartych  w  nim  zasad,
  c) w imieniu osób niepełnoletnich podpis na karcie zobowiązania składają rodzice lub  opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czytelnik zostaje poinformowany o tym, że:

a) Administratorem danych osobowych Czytelników jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku z siedzibą w Opatówku, Plac Wolności 18

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku możliwy jest pod adresem e-mail: iodbiblioteka@opatowek.pl, lub korespondencyjnie: Gminna  Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek     

c) Dane osobowe Czytelników będą przetwarzane  w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Dane są udostępniane Instytutowi Książki NIP: 676-22-53-464, REGON: 356775805 na potrzeby funkcjonowania systemu komputerowego MAK+ do obsługi Czytelników.

e) Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania  Czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty upływu ważności karty.

f) Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g/ Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Czytelnik otrzymuje przy zapisie elektroniczną Kartę czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty może otrzymać kolejną kartę pod warunkiem uiszczenia kwoty 5 zł.

7. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek może być pobrana kaucja w wysokości równej co najmniej cenie rynkowej wypożyczonej książki.

8. Uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydziału Zamiejscowego w Opatówku zamieszkałych na stałe poza terenem Gminy Opatówek obowiązuje po zakończeniu nauki rozliczenie się z biblioteką na podstawie karty obiegowej.

 

Wypożyczenie

 

 1. Czytelnik powinien zgłaszać się do biblioteki z ważną kartą biblioteczną.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 woluminów.

 3. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca z wyjątkiem lektur, które wypożycza się na 2 tygodnie.

 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach bibliotekarzowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.

 5. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być, na prośbę czytelnika, przedłużony pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 6. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny można korzystać na miejscu w bibliotece.

 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książce, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów komputerowych i wydawnictw informacyjnych.

 8. W razie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 9. Biblioteka nie obsługuje czytelników nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

 10.  W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.

 

Przetrzymywanie książek

 

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin płaci karę w wysokości 10 gr. od każdej książki za każdy dzień przetrzymywania książki. Jeżeli czytelnik otrzyma upomnienie opłaca dodatkowo koszty jego przesyłki. Wysokość kary za każdy dzień przetrzymywania książki może ulec zmianie w związku z inflacją.

 2. Biblioteka wysyła do czytelnika 3 upomnienia zwykłe i upomnienie ostateczne.
 3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat karnych za przetrzymywanie książek biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Zagubienie lub uszkodzenie książek.
Poszanowanie książek i innych materiałów bibliotecznych

 

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem.
 3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książek dostrzeżonych braków lub uszkodzeń.
 4. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę zobowiązany jest ją odkupić. W wyjątkowej sytuacji, gdy odkupienie tego samego tytułu jest nie możliwe, czytelnik uzgadnia inny tytuł książki z bibliotekarzem.
 5. Czytelnik, który zgubił część dzieła wielotomowego powinien odkupić tę część. Jeżeli jest to niemożliwe - całość dzieła.

 

Życzenia i zażalenia

 

 1. Czytelnik może zgłaszać swoje życzenia i uwagi Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.
 3. Od decyzji Dyrektora Biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek.

Załącznik nr 4 do Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni w GBP im Braci Gillerów w Opatówku oraz Regulaminu Wypożyczalni w GBP im. Braci Gillerów w Opatówku w filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej. 

Regulamin Wypożyczalni
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
Filii w Tłokini Wielkiej

   


Prawo i warunki korzystania z wypożyczalni1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy i powiatu.

2. Czytelnicy spoza Powiatu Kaliskiego wpłacają kaucję w wysokości ceny rynkowej wypożyczonych książek. O terminie zwrotu książek i odbiorze kaucji należy powiadomić bibliotekę co najmniej trzy dni wcześniej.

3. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik powinien:
a) okazać dowód tożsamości; studenci dowód osobisty i legitymację studencką
b) złożyć podpis na karcie zobowiązania potwierdzając tym samym zapoznanie się z regulaminem  wypożyczalni  oraz  przestrzeganiem  zawartych  w  nim  zasad,
c) w imieniu osób niepełnoletnich podpis na karcie zobowiązania składają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Czytelnik zostaje poinformowany o tym, że:
 a) Administratorem danych osobowych Czytelników jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku z siedzibą w Opatówku, Plac     Wolności 18
 b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku możliwy jest pod adresem e-mail: iodbiblioteka@opatowek.pl, lub korespondencyjnie: Gminna  Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek;
 c) Dane osobowe Czytelników będą przetwarzane  w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie    art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Dane są udostępniane Instytutowi Książki NIP: 676-22-53-464, REGON: 356 775 805 na potrzeby funkcjonowania systemu komputerowego MAK+ do obsługi Czytelników.
 e) Dane osobowe Czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania  Czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty upływu ważności karty.
 f) Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 g) Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Czytelnik otrzymuje przy zapisie elektroniczną Kartę czytelnika. W razie zagubienia lub zniszczenia karty może otrzymać kolejną kartę pod warunkiem uiszczenia kwoty 5 zł.

7. Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek może być pobrana kaucja w wysokości równej co najmniej cenie rynkowej wypożyczonej książki.

8. Uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydziału Zamiejscowego w Opatówku zamieszkałych na stałe poza terenem Gminy Opatówek obowiązuje po zakończeniu nauki rozliczenie się z biblioteką na podstawie karty obiegowej.


Wypożyczenie1. Czytelnik powinien zgłaszać się do biblioteki z ważną kartą biblioteczną.

2. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 woluminów.

3. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca z wyjątkiem lektur, które wypożycza się na 2 tygodnie.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach bibliotekarzowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.

5. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być, na prośbę czytelnika, przedłużony pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny można korzystać na miejscu w bibliotece.

7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książce, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów komputerowych i wydawnictw informacyjnych.

8. W razie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

9. Biblioteka nie obsługuje czytelników nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

10. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i picia.

 


Przetrzymywanie książek


1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin płaci karę w wysokości 10 gr. od każdej książki za każdy dzień przetrzymywania książki. Jeżeli czytelnik otrzyma upomnienie opłaca dodatkowo koszty jego przesyłki. Wysokość kary za każdy dzień przetrzymywania książki może ulec zmianie w związku z inflacją.

2. Biblioteka wysyła do czytelnika 3 upomnienia zwykłe i upomnienie ostateczne.

3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat karnych za przetrzymywanie książek biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.Zagubienie lub uszkodzenie książek
Poszanowanie książek i innych materiałów bibliotecznych


1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.

2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem.

3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książek dostrzeżonych braków lub uszkodzeń.

4. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę zobowiązany jest ją odkupić. W wyjątkowej sytuacji, gdy odkupienie tego samego tytułu jest nie możliwe, czytelnik uzgadnia inny tytuł książki z bibliotekarzem.

5. Czytelnik, który zgubił część dzieła wielotomowego powinien odkupić tę część. Jeżeli jest to niemożliwe- całość dzieła.


Życzenia i zażalenia


1. Czytelnik może zgłaszać swoje życzenia i uwagi Dyrektorowi Biblioteki.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

3. Od decyzji Dyrektora Biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy Opatówek.

Opatówek, 18 maja 2018 r.


Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni w GBP im Braci Gillerów w Opatówku oraz Regulaminu Wypożyczalni w GBP im. Braci Gillerów w Opatówku w filii w Rajsku i Tłokini WielkiejData utworzenia: 2009-09-28
Data aktualizacji: 2018-07-05

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony