Bibliotekarze


Konkurs na stanowisko dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 24/2015
Wójta Gminy Opatówek z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), § 8 ust. 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 155/00 Rady Gminy Opatówek z dnia 29.06.2000 r. w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku zmienionej uchwałą Nr 95/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, w związku z art.16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.


1.    Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku z siedzibą w miejscowości 62- 860 Opatówek Pl. Wolności 18.
2.    Zastrzega się, iż osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biblioteki wykonywać będzie w ramach tego stosunku pracy równocześnie zadania bibliotekarza.


§ 2.


1)    Kandydata na stanowisko Dyrektora biblioteki wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej komisją, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
2)    Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki oraz szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określony został w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


1.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.    Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie BIP Urzędu Gminy
w Opatówku, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14 oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, Pl. Wolności 18 oraz w skróconej formie w gazetach: "Ziemia Kaliska" i "Życie Kalisza".


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Opatówek.§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 25 maja 2015 r.REGULAMIN
Konkursu na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Braci Gillerów w OpatówkuNiniejszy regulamin określa kwalifikacje kandydata, skład komisji konkursowej i zasady jej pracy, formę i sposób ogłaszania konkursu oraz zasady rozstrzygnięcia konkursu.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Postępowanie konkursowe zarządza i ogłasza Wójt Gminy Opatówek.

2. Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w skróconej formie w gazetach: "Ziemia Kaliska" i "Życie Kalisza", na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Opatówku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Biblioteki.

3. Konkurs na kierownicze stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

4. W ogłoszeniu konkursu podaje się:
a) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu,
b) nazwę jednostki, której konkurs dotyczy,
c) kwalifikacje, wymagania do zajmowania stanowiska,
d) wymagania, jakim odpowiadać powinien kandydat na stanowisko,
e) wykaz dokumentów, jakie składa kandydat na stanowisko,
f) termin i miejsce składania dokumentów.

5. Czas składania dokumentów nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od daty opublikowania ogłoszenia.

6. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie bibliotekarskie,
4) co najmniej 5 letni staż pracy w instytucji kultury, w tym co najmniej 3 lata pracy w bibliotece,
5) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem biblioteki i instytucji kultury,
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym aktów prawnych związanych z działalnością bibliotek oraz przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
7) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
9) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009r. Nr 218, poz. 1695).

7. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku),
5) kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
8) oświadczenie kandydata o niekaralności,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
10) oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
11) kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,
12) zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,
13) oświadczenie kandydata o "Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku”.

8. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie wraz z adresem i numerem telefonu kandydata, z napisem „Konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku” w terminie podanym w ogłoszeniu na adres: Urząd Gminy, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek (sekretariat - pok. nr 13, I piętro).


II. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję konkursową powołuje zarządzeniem, Wójt Gminy Opatówek, ustala jej 5-osobowy skład.
2. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, którym jest przedstawiciel organizatora.
3. Komisja konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe nie później niż w ciągu 5 dni, po upływie terminu składania ofert.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny przydatności kandydata, którą wpisuje do protokołu.
5. Komisja ze swojego składu powołuje protokolanta.
6. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia za pracę w komisji.


III. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć osoby nie będące jej członkami.

ETAP PIERWSZY:
1. Przewodniczący zapoznaje komisję z regulaminem konkursu.
2. Odbiera złożone oferty i sprawdza czy są nienaruszone.
3. Stwierdza bezstronność członków komisji. W przypadku stwierdzenia, że wśród członków komisji są osoby związane małżeństwem, pokrewieństwem, powinowactwem z kandydatem biorącym udział w konkursie albo pozostające wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności. Wyklucza się te osoby z prac komisji. Komisja może działać w niepełnym składzie, ale nie mniejszym niż 2/3 składu osobowego.
4. Członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, oceniają złożone dokumenty pod względem wymogów formalnych.
5. Członkowie komisji decydują w głosowaniu jawnym o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu. Rozstrzygnięcie następuje zwykłą większością głosów i jest ostateczne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
6. W pierwszym etapie nie uczestniczą kandydaci.
7. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo nie dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

ETAP DRUGI:
1. W drugim etapie uczestniczą kolejno kandydaci, przedstawiając koncepcje pracy w zakresie kierowania placówką.
2. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, zadaje pytania z zakresu znajomości zasad funkcjonowania i organizacji Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
3. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku w głosowaniu jawnym.
4. Kandydatem na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż połowę głosów obecnego na posiedzeniu składu komisji. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów, komisja przeprowadza drugą turę głosowania do której przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 głosy. Zwycięzcą konkursu po drugiej turze głosowania jest kandydat, który uzyska większą niż inni kandydaci liczbę głosów.IV. UWAGI KOŃCOWE


1. Z prac komisji i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu pracy podpisują wszyscy jej członkowie.
2. Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy komisji.
3. Członkowie komisji mogą wnosić do protokołu zastrzeżenia, co do pracy komisji, które zostaną wpisane do protokołu i wyjaśnione przed jego podpisaniem przez wszystkich członków komisji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje komisja w głosowaniu jawnym (Komisja może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym),
5. Przewodniczący komisji niezwłocznie po zakończeniu konkursu przekazuje protokół wraz z dokumentacją Wójtowi Gminy Opatówek.
Ogłoszenie wyników konkursu następuje niezwłocznie.
6. Komisja konkursowa rozwiązuje się po rozstrzygnięciu konkursu.
7. Obsługę techniczną komisji zapewnia Wójt Gminy Opatówek.
8. Kandydaci biorący udział w konkursie mogą wnieść zastrzeżenia na piśmie do Wójta w ciągu 3 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.
9. Wójt Gminy Opatówek jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty otrzymania zastrzeżenia, do zbadania sprawy, podjęcia decyzji i udzielenia kandydatowi odpowiedzi.
10. Decyzja Wójta Gminy Opatówek jest ostateczna.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

 


 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Opatówek
z dnia 25 maja 2015 r.


WÓJT GMINY OPATÓWEK
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. BRACI GILLERÓW W OPATÓWKUI. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1.Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2) posiada nieposzlakowaną opinię,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 13 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
6) posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek: bibliotekoznawstwo,
7) posiada co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji kultury, w tym co najmniej 3 lata pracy w bibliotece,
8) legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
9) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
2) umiejętności interpersonalne, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
3) znajomość obsługi komputera oraz programów bibliotecznych,
4) znajomość historii i tożsamości lokalnej miejscowości z terenu gminy Opatówek,
5) wiedza z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym z Unii Europejskiej,
6) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną, szczególnie biblioteczną.

3.    Wymagane dokumenty:
1)    pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2)    list motywacyjny,
3)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)    pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku,
6)  kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
7) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
8) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego1),
9) oświadczenie, że kandydat posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 13 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 168),
12) kserokopia dowodu osobistego - poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kandydata,
13) aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
14) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbo¬wych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
15) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

III. Termin i miejsce złożenia wniosków o przystąpienie do konkursu i złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Opatówku, pok. nr 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku” lub doręczone listownie, w terminie do dnia 13.07.2015 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.


IV. Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Opatówek, która sprawdzi zgłoszenia pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy z kandydatami. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 14 - 24 lipca 2015 r.

V. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w siedzibie Biblioteki w Opatówku, Pl. Wolności 18, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Biblioteki pod nr telefonu - 62 7618209.

Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Opatówku Pl. Wolności 14, pok. nr 21.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7618080 w. 40.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Opatówku przy ul. Pl. Wolności 14 oraz na stronie internetowej Biblioteki w Opatówku.1)    Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Data utworzenia: 2015-05-27
Data aktualizacji: 2015-05-27

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony