Bibliotekarze


Dzielimy się wiedzą w Gorzycach

Jadwiga Miluśka-Stasiak

10 czerwca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich spotkali się uczestnicy Programu Rozwoju Bibliotek z powiatu kaliskiego i ostrowskiego. Tematem spotkania była współpraca biblioteki z lokalnym środowiskiem.

 W czasie dyskusji na ten temat przedstawicielki bibliotek wypowiadały się na temat relacji bibliotek z samorządami lokalnymi. Ogólnie relacje te są dobre, choć nie wszystkie samorządy są w stanie spełnić 100% oczekiwań bibliotek. powodem jest oczywiście na brak odpowiedniej ilości środków finansowych. W bibliotekach partnerskich niedostateczne jest zatrudnienie. Bardzo istotną sprawą są lokale bibliotek. Następują tu jednak pewne pozytywne zmiany. Na trudności finansowe w niektórych bibliotekach napotyka także komputeryzacja.

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatówku od 1999 r. prowadzi zadania biblioteki powiatowej. Zatrudnia 4 bibliotekarzy na pełnych etatach, w filiach 2 bibliotekarzy - ½ i ¾ etatu. Największym problemem biblioteki jest zbyt mały lokal. Pomimo selekcji na półkach panuje ciasnota, w niewielkiej czytelni prowadzone są różne formy pracy z czytelnikiem. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną i brak odpowiedniego pomieszczenia daje się we znaki. Nieraz imprezy odbywają się w lokalu GOK czy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, dość często - w plenerze. Filie także posiadają niewielkie lokale. Biblioteka i filie są całkowicie skomputeryzowane, ale obecnie znajdują się w trakcie przechodzenia z programu SOWA na program MAK+, więc czasowo nie ma katalogu on-line.

Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny otrzymała w 2011 r. nowy, piękny lokal. Księgozbiór został przeniesiony z przyziemia do przestronnego, jasnego pomieszczenia. Dzięki zakupowi nowych mebli i zmyśle estetycznym i artystycznym bibliotekarek pomieszczenia biblioteki zachęcają czytelników do odwiedzin. W nowym lokalu jest także miejsce na wystawy, które w Brzezinach organizowane są często ze względu na istniejącą przy GOK-u Pracownię Plastyczną. Niestety w bibliotece jest jedynie komputer otrzymany z PRB i jeden stary komputer z programu „Ikonka”. Nie ma możliwości tworzenia bazy do katalogu on-line. Biblioteka, która jest jedyną biblioteką publiczną w gminie, prowadzi szeroką pracę kulturalną przy niewielkim zatrudnieniu (niecałe 2 etaty).

Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie otrzymała w 2011 r. nowy, przestronne pomieszczenia przy kompleksie szkolnym. Filia w Woli Droszewskiej również poprawiła warunki lokalowe. Niedostateczne jest zatrudnienie, gdyż w bibliotece i filii bibliotekarki pracują łącznie na 1 i ½ etatu. Biblioteka gminna tworzy bazę komputerową w programie SOWA, ale planuje przejście do programu MAK+. Potrzebne są jednak dodatkowe środki na zakup serwera.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach otrzymała w bieżącym roku wyższy budżet. Ponadto jeszcze w tym roku biblioteka w Szczytnikach i filia w Stawie otrzymają nowe lokale, co na pewno poprawi warunki pracy i dostępność do księgozbiorów. Pomieszczenia w Iwanowicach są niewielkie i raczej nie ma perspektyw na ich zmianę. Trudna jest sytuacja kadrowa, gdyż 3 placówki biblioteczne obsługuje 2 pracowników,  dla każdej placówki przewidziane jest ½ etatu. Dyrektor biblioteki obsługuje 2 placówki, co jest niezwykle trudne.

  Wszystkie biblioteki współpracują z samorządami, ze szkołami i przedszkolami, GOK, OSP, KGW. Biblioteka w Opatówku współpracuje dodatkowo z Towarzystwem Przyjaciół Opatówka, parafią rzymskokatolicką, GOPS. Biblioteka w Brzezinach współpracuje na co dzień z GOK, gdyż wchodzi w skład GOK-u i sąsiaduje z tą instytucją, a także z Kołem Emerytów i Rencistów,  z parafią rzymskokatolicką, z zespołem pieśni „Brzezinianka”, z leśnikami i z gospodarstwem agroturystycznym. Biblioteka w Godzieszach ma szczególną współpracę ze szkołami i przedszkolem, a biblioteka w Szczytnikach – z OSP.

Biblioteki organizują konkursy, spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, wystawy.

Biblioteka w Opatówku organizuje ponadto imprezy rocznicowe, zajęcia dla dzieci, rajdy rowerowe, wycieczki, spacery po Opatówku, gromadzi materiały do historii Opatówka i gminy, wydaje publikacje o charakterze lokalnym, w tym publikacje o charakterze naukowym, bierze udział w konferencjach naukowych, prowadzi bardzo urozmaicone prace z dziećmi, kursy komputerowe, organizuje wyjazdy bibliotekarzy do innych bibliotek.

Biblioteka w Brzezinach jest współorganizatorem imprez gminnych, folklorystycznych, koncertów, wystaw, współpracuje z leśnikami prowadząc „zielone lekcje”. Biblioteka udostępnia swoje pomieszczenia innym organizacjom, organizuje dla ich członków spotkania w bibliotece, organizuje wycieczki do rezerwatu „Olbina” i do okolicznych lasów.

Placówka w Godzieszach realizuje program zajęć dla dzieci poniżej 3 lat i ich rodziców. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu po godzinach pracy. Zajęcia odbywają się w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Biblioteka w Szczytnikach mieści się przy szkole, stąd współpraca głównie ze szkołą. W Iwanowicach szczególna współpraca z OSP – opracowanie dziejów straży w Iwanowicach, w lokalu biblioteki jest realizowany strażacki projekt Wioska Internetowa – kształcenie na odległość.

Biblioteki w swojej pracy budują partnerskie kontakty z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Są to nieformalne partnerstwa, w każdym działaniu występują inni partnerzy. Ogólnie można stwierdzić, że jeżeli biblioteka realizuje projekt ciekawy dla innych łatwiej jest pozyskać partnerów dla jego realizacji.

W bibliotece w Opatówku odbyły się jesienią ubiegłego roku 2 spotkania partnerskie, na których przedstawiciele współpracujących organizacji i instytucji wyrazili chęć współpracy z biblioteką.

Spotkanie odbyło się w Gorzycach Wielkich, gdzie omawialiśmy sprawy naszej biblioteki wiodącej i bibliotek partnerskich. Mieliśmy także okazję zapoznać się z pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i filii w Lamkach i w Daniszynie. Szczególnie ta ostatnia placówka wzbudziła nasz podziw, gdyż została wybudowana zgodnie z potrzebami biblioteki i jest estetyczna, funkcjonalna, jasna i przestronna. Mogliśmy się zapoznać z bogatą ofertą biblioteczną i działalnością zaprzyjaźnionej placówki.

Spotkanie zostało zorganizowane ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Bibliotek w ramach Mikrograntu "Podaj dalej".
Data utworzenia: 2013-06-12
Data aktualizacji: 2013-06-13

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony